Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Αναγνώριση», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 48