Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η βυζαντινή μουσική», Μορφές, τχ. 32 (Μάιος 1949), σ. 307-309