Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Φαινόμενον κριτικού», Μορφές, τχ. 30 (Μάρτιος 1949), σ. 232-236