Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Και ο λόγος σαρξ εγένετο», Μορφές, τχ. 28 (Ιανουάριος 1949), σ. 123-124