Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ελληνικότης στην τέχνη», Μορφές, τχ. 24 (Σεπτέμβριος 1948), σ. 461-462