Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Από το Βιβλίο των ωρών, I-II», Μορφές, τχ. 23 (Αύγουστος 1948), σ. 404