Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ελάβαμε», Μορφές, τχ. 19 (Απρίλιος 1948), σ. 280