Είστε εδώ

«[Προσωπογραφία του Διονύσιου Σολωμού]», Μορφές, τχ. 19 (Απρίλιος 1948), σ. 241