Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Μιχαήλ Ροδάς (Λογοτεχνικά Πένθη)», Μορφές, τχ. 18 (Μάρτιος 1948), σ. 239