Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Το Λύκειον των Ελληνίδων», Μορφές, τχ. 9 (Ιούνιος 1947), σ. 360