Είστε εδώ

Παπάς Άλκης, «Στον ποιητή», Μορφές, τχ. 9 (Ιούνιος 1947), σ. 338