Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Έπαθλο Παλαμά», Μορφές, τχ. 5 (Φεβρουάριος 1947), σ. 200