Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Θεατρικός όμιλος», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 119