Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Οι Μορφές στο εξωτερικό», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 80