Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Το Λύκειον των Ελληνίδων», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 439