Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Οπίσω εις τον Χριστιανισμόν», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 119