Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Σχολή βυζαντινής μουσικής», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 80