Είστε εδώ

Βιτσαίος Βίκος, «Χωρίς ελπίδα», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 110