Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Χρονικά. Μουσική κίνηση», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 70