Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Χρονικά. Το 1ο φυλλάδιο», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 69