Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρονικά. Τα Νεοελληνικά Γράμματα», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. 251