Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρονικά. Οι νέοι», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 36