Είστε εδώ

Γραμμένος Κ., «Η μυροφόρος», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 33