Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Βιο-εργογραφικό σημείωμα για τον Jean Roudaut]», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 7-8 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1960), σ. 80