Είστε εδώ

Brecht Bertolt, «[Απόσπασμα από τον Βίο του Γαλιλαίου του B. Brecht]», Φιλόλογος, τχ. 112 (Καλοκαίρι 2003), σ. 198