Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η Νεοελληνική Γραμματική», Φιλόλογος, τχ. 10 (Οκτώβριος 1976), σ. 117-118