Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Προς Εξώπολιν: Εκδόσεις που λάβαμε», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 191-193