Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Ο άγνωστος νόστος», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 14-15