Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «[Απόσπασμα από τα Γράμματα σ' ένα νέο ποιητή του R.M. Rilke]», Έκφραση, τόμ. 10, τχ. 10 (Οκτώβριος 1999), σ. 79