Είστε εδώ

«Lancia Καρέλλης», Έκφραση, τόμ. 9, τχ. 9 (Νοέμβριος 1997), σ. 92