Είστε εδώ

Καλοδήμος Θωμάς, «Το τραγούδι της ομηρικής Καλυψώς στη δημοτικη μας ποίηση», Έκφραση, τόμ. 2, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1990), σ. 96-106