Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Βιογραφικά σημειώματα. Jean Apatride]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 84