Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γιάννινα Αρμενούλη με τον υιόν της», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 166