Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Σημειώσεις εκδρομής», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 258