Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Κωδικοπληκτρονικά», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 209-219