Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Λιμενοσταθμός Ελένης», Διαγώνιος, τχ. 11 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1967), σ. 131