Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: ἀπόφασις
13 items total [1 - 10]
[Λεξικό Κριαρά]
απόφασις — ‑ση η.
 • 1)
  • α) Oριστική γνώμη, τελική κρίση:
   • Άπονη απόφαση (Eρωφ. Δ´ 349
  • β) απόφανση:
   • Kριτή μ’ εβάλαν και τα δυο κι απόφαση γυρεύγου (Eρωτόκρ. A´ 1659
  • γ) δικαστική απόφαση:
   • (Eλλην. νόμ. 5769).
 • 2) Kαταδίκη:
  • απόφασιν θανάτου (Φλώρ. 556).
 • 3) Aπάντηση, απόκριση:
  • όταν με παν εις τον Kριτήν τι απόφαση να δώσω (Nεκρ. βασιλ. 93).
 • 4) Διαταγή· διάταξη:
  • στες απόφασες πρέπει των αυθεντάδων υπακοή (Λίμπον. 305
  • εμείς δεν παρασαλεύομεν από την απόφασιν των θείων νόμων (Iστ. πατρ. 997).

[αρχ. ουσ. απόφασις. H λ. (ση) και σήμ.]

[Λεξικό Γεωργακά]
αποφασισθέντα [apofasisθénda] τα, (L)
 • matter or course of action decided upon, decision, resolution (syn τα αποφασισμένα):
  • η δήλωση έγινε σύμφωνα με τα ~ με τον πρωθυπουργό

[fr kath τα αποφασισθέντα, substantiv. n pl of αποφασισθείς, aor pass pt of αποφασίζω]

[Λεξικό Γεωργακά]
αποφασισμένα1 [apofasizména] adv
 • w. determination, decidedly, resolutely (syn αποφασιστικά 1):
  • βαδίζει, κοιτάζει ~ |
  • μερικές γριές δρασκελίζουν τις πέτρες ελαστικά κι ~ σαν άντρες (Kazantz) |
  • πρώτη φορά τον άκουσαν το δεσπότη να μιλάει έτσι φανατικά κι ~ (Petsalis)

[fr postmed (Somavera) αποφασισμένα, der of αποφασισμένος]

[Λεξικό Γεωργακά]
αποφασισμένα2 [apofasizména] τα,
 • matter or course of action decided upon, decision, resolution (syn L τα αποφασισθέντα):
  • ο εγωισμός μού επέτρεψε να μην παρεκκλίνω ούτε γραμμή από τ' ~ (Karagatsis)

[pl of postmed (Somavera) το αποφασισμένο, substantiv. n of αποφασισμένος]

[Λεξικό Γεωργακά]
αποφασισμένος, -η, -ο [apofasizménos]
 • ① having made up one's mind, determined, resolved (ant αναποφάσιστος2 1):
  • αποφασισμένοι νέοι, σύντροφοι |
  • ~ να καταστραφεί bent on self-destruction |
  • με καρδιά αποφασισμένη παραιτήσανε το Σούλι (Vlachogiannis) |
  • τον ακολούθησαν, αποφασισμένοι να ζήσουν την ασκητική ζωή γυρίζοντας τον κόσμο (Papantoniou) |
  • έδειχνε αποφασισμένη για μια μάχη, που την ένοιωθε χαμένη κιόλα (KPolitis) |
  • υπήρξε ο πλέον ~ υπερασπιστής της ανεξαρτησίας της εκκλησίας (Tatakis)
 • ② considered lost, written off, condemned (syn ξεγραμμένος):
  • ~ άρρωστος |
  • είπε ο γιατρός πως είμαι ~ για θάνατο; (Panagiotop)
 • ③ upon which a decision has been made, decided upon (ant αναποφάσιστος2 2):
  • αποφασισμένες ενέργειες |
  • poem .. θα προσφέρουμε τις ώρες μας προσάναμμα στην αποφασισμένη προέλαση (Elytis)

[fr postmed (Somavera) αποφασισμένος, ppp of αποφασίζω]

[Λεξικό Γεωργακά]
αποφασιστικά [apofasistiká] adv (L)
 • ① w. determination, decidedly, resolutely, boldly (syn αποφασισμένα):
  • αποκρίθηκε, διάβηκε, μίλησε, μπήκε, σκέφτηκε ~ |
  • στάθηκε ~ |
  • η γλώσσα του είναι ~ και στέρεα ακουμπισμένη στη λαϊκή γλώσσα (Palam, adapted) |
  • το Bυζάντιο έγειρε ~ |
  • τα τανκς κατέβαιναν ~ |
  • τα κράτη της μακρινής Aσίας στράφηκαν ~
 • ② to a great extent, decisively, substantially, crucially (syn κρίσιμα):
  • ενισχύει, επηρεάζει, ευθύνεται, συμβάλλει ~ |
  • ~ περιορισμένη δύναμη |
  • η υγεία του κλονίστηκε ~ |
  • την ώρα εκείνη κρίνουνταν ~ η τύχη του (Drosinis) |
  • η άλγεβρα προωθήθηκε ~ |
  • αυτά τα τραγούδια είναι που χωρίζουν αποφασιστικότερα τις γενιές (Panagiotop)

[fr postmed (Somavera) αποφασιστικά, der of αποφασιστικός]

[Λεξικό Κριαρά]
αποφασιστικός, επίθ.
 • (Προκ. για αποφθέγματα) που κλείνει, περιέχει ουσιαστικό νόημα:
  • (Mπερτόλδος 3).

[<αόρ. του αποφασίζω + κατάλ. τικός. H λ. στο Somav. και σήμ.]

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
αποφασιστικός -ή -ό [apofasistikós] Ε1 : 1α.(για πρόσ.) που παίρνει γρήγορα αποφάσεις, που δε διστάζει υπολογίζοντας τις δυσκολίες ή τους κινδύνους: Για να λυθούν τα χρόνια και ακανθώδη προβλήματα πρέπει να αναλάβει τη διεύθυνση ένας ~ και δραστήριος άνθρωπος. β. που χαρακτηρίζει αποφασιστικό άνθρωπο: Kράτησε μια αποφασιστική και ανυποχώρητη στάση. Mίλησε με αποφασιστικό τόνο. 2. για κτ. πολύ σημαντικό και κρίσιμο από το οποίο εξαρτάται το αποτέλεσμα ή η εξέλιξη μιας ενέργειας, μιας διαδικασίας· καθοριστικός: Ο ρόλος του στις διαπραγματεύσεις ήταν ~. H τελευταία μάχη ήταν η αποφασιστική. Έχουν γίνει αποφασιστικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό της χώρας. αποφασιστικά ΕΠIΡΡ 1. με αποφασιστικότητα: Έδρασε / απάντησε ~. 2. καθοριστικά: H γέννηση του παιδιού άλλαξε ~ τη ζωή της.

[λόγ. αποφασισ- (αποφασίζω) -τικός μτφρδ. γαλλ. décisif (διαφ. το μσν. αποφασιστικός `που περιέχει νόημα΄)]

[Λεξικό Γεωργακά]
αποφασιστικός1 [apofasistikós] ο, (L)
 • determined or strong-willed person (ant αναποφάσιστος1):
  • ο ~ παραβλέπει λεπτομέρειες, που μπορεί να έχουν καίρια σημασία (Panagiotop)

[substantiv. m of αποφασιστικός2]

[Λεξικό Γεωργακά]
αποφασιστικός2, -ή, -ό [apofasistikós] (L)
 • ① determined, resolute, bold, strong-willed (ant αναποφάσιστος2 1, δισταχτικός):
  • ~ εχθρός |
  • αποφασιστική προσπάθεια, φωνή |
  • αποφασιστικό βήμα, πρόσωπο |
  • ~ τόνος της φωνής |
  • αποφασιστική κίνηση του κεφαλιού |
  • η φυσιογνωμία του έπαιρνε κάτι το αποφασιστικό και το ύπουλο συνάμα (Karagatsis) |
  • θ' ακολουθήσει μια σειρά εγκλημάτων, που γίνονται με πιο αποφασιστικό χέρι (Sachinis) |
  • τι όμορφα που είναι, έτσι άγρια κι αποφασιστικά, τα μάτια της μικρής μας αδερφής (Venezis) |
  • ξεσηκωθήκαν και τ' αποφασιστικά παιδιά που αποτελούν την οργάνωση "Πρόσκοποι του Bασιλέως" (Psathas)
 • ② decisive, conclusive, crucial (syn κρίσιμος):
  • ~ παράγοντας, σταθμός |
  • αποφασιστική γνωριμία, έρευνα, μελέτη |
  • αποφασιστική εξέλιξη, επίδραση, μάχη, πρόοδος, φάση |
  • αποφασιστικό γεγονός, κριτήριο, στοιχείο |
  • αποφασιστικό επιχείρημα clinching argument |
  • αποφασιστική απόδειξη conclusive evidence (syn πειστικός) |
  • αποφασιστικό σημείο critical point, turning-point |
  • η αποφασιστική δοκιμασία the acid test, crucial test |
  • αποφασιστική ψήφος deciding vote |
  • υλικό αποφασιστικής σημασίας |
  • βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας αποφασιστικής στροφής της λογοτεχνίας (Thrylos) |
  • ο F. εσημάδεψε μερικά αποφασιστικά για το ζήτημα τούτο χωρία (Karouzos) |
  • η εικοσαετία, στην οποία έχουμε ήδη μπει, θα είναι αποφασιστική για την ύπαρξη της Eλλάδος (Angelop) |
  • του Oδυσσέα ο ρόλος υπήρξε αποφασιστικότερος απ' ό,τι του Aίαντα (Maronitis)

[fr kath αποφασιστικός ← postmed, MG (Koumanoudis), der of MG (Anna Comn) αποφάσιστος; cf αναποφάσιστος]

< Previous   [1] 2   Next >
Go to page:Go