Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: λέγω
1 item total
[Λεξικό Κριαρά]
λέγω· ελέγω· λέω· γ́ πληθ. λέσι· λέσινε· αόρ. είπουν· μτχ. ενεστ. λέγας· λεγάμενος.
 • I. Ενεργ.
  • Ά Μτβ.
   • 1)
    • α) Μιλώ, λέω:
     • (Ερωφ. Δ́ 470), (Πανώρ. Ά 58
     • (με σύστ. αντικ.):
      • (Γεωργηλ., Βελ. Λ 294), (Διήγ. παιδ. 811
     • (για έμφαση μαζί με το λαλώ):
      • έχω να ειπώ και να λαλήσω ρήμα (Διήγ. παιδ. 631
    • β) αναφέρω, κάνω λόγο για κ.:
     • (Προδρ. IV 248
     • τ’ όνομά μου το γλυκύ κιαμιά φορά να λέγεις (Ερωφ. Έ 289
    • γ) συνηθίζω να λέω, χρησιμοποιώ μια κοινή έκφραση:
     • εις μια κλωστή μπαμπακερή κρέμομαι, σαν το λέσι (Ερωφ. Β́ 446· Πεντ. Γέν. X 9).
   • 2) (Με είδος σύστ. αντικ.):
    • λέγει (ενν. o Δεμέστικος) προς τον πρίγκιπα απόκρισιν ετέτοιαν (Χρον. Μορ. Η 5514).
   • 3) Συζητώ, συνομιλώ, κουβεντιάζω:
    • σύρσου καμπόσο 'ς μια μεριά ν’ ακούσομε είντα λέσι (Φορτουν. Δ́ 453).
   • 4) Προφέρω:
    • τ’ όνομά σου το γλυκύ λέγοντας με χορταίνει (Πανώρ. Γ́ 560).
   • 5) Διηγούμαι, εξιστορώ:
    • πολλές … ηθέλανε το λέγει για παραμύθι (Ερωτόκρ. Ά 973· Διγ. Άνδρ. 3974
    • (με είδος σύστ. αντικ.):
     • να σας ειπώ αφήγησιν, καταλογήν μεγάλην (Χρον. Μορ. Η 1201· Ριμ. Βελ. ρ 982).
   • 6) Μνημονεύω, προαναφέρω:
    • εμήνυσεν ο ρήγας του ρηθέντος Καρλούν Τζε να σταθεί … (Μαχ. 5825).
   • 7) Σημειώνω, τονίζω:
    • να γυρίσετε στην εδική σας χώρα. Λέγω στη χώρα σας, γιατί δεν είστε … στην Κρήτη πλιο (Ερωφ. Πρόλ. 111).
   • 8) Παριστάνω, παρουσιάζω:
    • ό,τι γροικούν τ’ αθρώπου πως τ’ αρέσει, αν έχει βλάβη και κακό, κείνοι καλό το λέσι (Ερωτόκρ. Γ́ 146).
   • 9) Ανακοινώνω, γνωστοποιώ:
    • τούτη τση την απόφαση σήμερον είπε μού τη (Ερωφ. Έ 558).
   • 10)
    • α) Ρωτώ:
     • με γλυκότη του ρηγός στά του 'πε απιλογήθη (Ερωτόκρ. Ά 1948· Κοσμογ. 1031
    • β) αναρωτιέμαι:
     • εκλαίγανε κι ελέγανε ποιοι να 'ναι σκλαβωμένοι (Τζάνε, Κρ. πόλ. 44013).
   • 11) Ζητώ, αξιώνω:
    • δεν σώνει που μας έσυρνε εκεί στην ερημίαν, μα λε να πολεμήσομε του Πώρου βασιλείαν (Αλεξ. 1744).
   • 12) Απαντώ:
    • ειπέ με, κύκνε ασύσσουμε … τι θέλεις εις τον γάμον; (Πουλολ. 7).
   • 13)
    • α) Παρακαλώ, ικετεύω:
     • ήλεγε (ενν. το παιδί) των Τουρκώ να μην το πάρου (Λεηλ. Παροικ. 433· Διγ. Άνδρ. 37010
    • β) επικαλούμαι τη βοήθεια κάπ.:
     • δεν έλεγες … τους αδελφούς σου … του φτάσειν και κρημνίσειν με (Διγ. Ζ 1870).
   • 14) Αναφωνώ, κραυγάζω:
    • «… βαβαί! πού το λαμπρόν μου γένος;» Και ταύτ’ ειπών εξήπλωσεν (Βέλθ. 1182
    • (με είδος σύστ. αντικ.):
     • στριγγή φωνήν ελέγασιν (Θρ. Κων/π. 110).
   • 15)
    • α) Αποκαλύπτω, φανερώνω:
     • πρόσεξε δε μη τα ειπείς εξ ων σε εμπιστεύθην (Βέλθ. 984· Ερωφ. Έ 349
    • β) εξομολογούμαι, εκμυστηρεύομαι, λέω κ. εμπιστευτικά:
     • κράζει τη νένα τση χωστά …, με σιγανάδα και ντροπή τση λέγει τα κρουφά τση (Ερωτόκρ. Ά 646· Σπαν. Ο 252).
   • 16) Πληροφορώ, ενημερώνω:
    • ο κόσμος πώς πορεύεται να τους ειπώ μ’ εβιάζαν (Απόκοπ. 128).
   • 17)
    • α) Διαβιβάζω:
     • θες τσ’ ειπεί από λόγου μου πως … (Ερωφ. Δ́ 95
     • να πεις των πονεμένων … χαιρετισμούς (Απόκ. 555
    • β) ειδοποιώ, στέλνω μήνυμα, παραγγέλλω:
     • (Βελλερ., Επιστ. 62
     • Γύρεψε τον Πανάρετο λοιπό, κι απ’ όνομά μου του 'πέ πως τονε καρτερώ (Ερωφ. Β́ 182).
   • 18)
    • α) Βεβαιώνω:
     • Νένα, 'ποθαίνω, λέγω σου (Ερωφ. Έ 295
    • β) αποδεικνύω:
     • αυτός δεν είναι ουδέ στραβός ουδέ ζουγλός, Φροσύνη, και μαρτυρά και λέγει το το πράμαν οπού γίνη (Ερωτόκρ. Ά 1024).
   • 19) Απαγγέλλω:
    • (Εκατόλ. Μ 18), (Αχιλλ. Ο 518).
   • 20) Διακηρύσσω, διαλαλώ:
    • είν’ καλύτερο, γαμπρό να κάμεις ένα να λέγει πως την βασιλειάν επήρεν από σένα (Ερωφ. Δ́ 524).
   • 21) Προλέγω, προφητεύω:
    • ένας του άλλου ηλέγαμεν τό έχομεν να γενούμεν (Διήγ. ωραιότ. 429· Πεντ. Γέν. V 29).
   • 22) Υπερασπίζομαι:
    • ως εγνώρισε ο αφέντης πως ορίζει να πει κι αυτός το δίκιο του, έτοιας λογής αρχίζει (Ερωτόκρ. Β́ 850).
   • 23)
    • α) Υποστηρίζω, πρεσβεύω, φρονώ:
     • απ’ το φόβο λέγουσι το ψόμα πως κινάται (Ερωτόκρ. Β́ 887
    • β) ισχυρίζομαι:
     • τώρα λογούμαι βασιλιός, τώρα την εντροπή μου μπορώ να πω πως έλειωσεν η χέρα η εδική μου (Ερωφ. Έ 232· Στάθ. Ά 71).
   • 24) Καταθέτω:
    • (Ασσίζ. 35120
    • να ομόσουν επάνω εις τα άγια να πουν αλήθειαν (Ασσίζ. 29625).
   • 25) Προβάλλω κάπ. δικαιολογία, προφασίζομαι:
    • το στέμμα … ουδέν το επαραδέχτη … λέγων: «Ουκ είμαι άξιος …» (Χρον. Μορ. Ρ 109· Ερωφ. Ά 645).
   • 26) Παραδέχομαι, ομολογώ:
    • θέλω την κάμει να το πει κι εκείνη μοναχή τση (Ερωφ. Δ́ 447).
   • 27)
    • α) Εννοώ:
     • (Ψευδο-Σφρ. 56233
    • β) σημαίνω, δηλώνω:
     • δε γνώθει είντα θα πει πέλαγο και κολόνες (Στάθ. Β́ 284
    • γ) ερμηνεύω, εξηγώ:
     • ηφέραν το βιβλίον όπου έγραφαν κι ελέγασι του τόπου τα συνήθια (Χρον. Μορ. Η 7568
    • δ) επεξηγώ, διευκρινίζω:
     • ένα γεράκι ζωντανό στο δίκτυ μπερδεμένο με γράμματα που λέγασι πως είναι σκλαβωμένο (Ερωτόκρ. Β́ 226).
   • 28)
    • α) Πιστεύω, νομίζω, έχω την εντύπωση:
     • έλεγα πως η μοίρα μου τούτά 'χε μου χαρίσει (Ερωφ. Ά 377
     • (εδώ χρ. της δυνητικής οριστ. να είπες):
      • τα δένδρα τα αμίλητα να είπες και αδονούσαν (Αχιλλ. L 780· Βέλθ. 453
    • β) φαντάζομαι, υποθέτω:
     • οπού σε βλέπει, αφασιανέ, ότι φορείς το ρούχον … να ειπεί ότι είσαι αρχοντόπουλον (Πουλολ. 275).
   • 29)
    • α) Εκφράζω, διατυπώνω:
     • τη βουλή μου μ’ ορίζεις ποιά 'ναι να την πω (Στάθ. Ιντ. β́ 82
    • β) αποφαίνομαι, γνωματεύω:
     • Μην βαρεθείτε το ζιμιό ώστε να ιδείτε τέλος, κι ύστερα με τον λόγον σας πέτε αν έχει οφέλος (Ευγέν. Πρόλ. 154· Ερωτόκρ. Δ́ 1360).
   • 30)
    • α) Σκέφτομαι, συλλογίζομαι:
     • όσοι τον είδαν είπασιν άγγελον ομοιάζει (Ιμπ. 399
    • β) σκοπεύω (να κάνω κ.):
     • λέγω ν’ αφήσω τα πολλά (Διήγ. παιδ. 209
    • γ) παίρνω την απόφαση, αποφασίζω κ.:
     • εάν ευρείτε και σφαλτόν να μη με βλασφημάτε, ότι εγώ ως αμαθής είπα να γράψω ρίμα (Σταυριν. 1293).
   • 31) Εκφωνώ:
    • να λέγει και να γράφει πολιτικά μετριάσματα και πολιτογραφίας (Προδρ. II 7).
   • 32) Τραγουδώ:
    • ο τραγουδιστής … οπού τη νύκτα έτσι γλυκιά τα βάσανά του λέγει (Ερωτόκρ. Ά 475
    • (με είδος σύστ. αντικ.):
     • μοιριολόγιν έλεγε (Βέλθ. 128· Λόγ. παρηγ. L 205).
   • 33) Προστάζω, διατάζω:
    • (Συναξ. γυν. 889), (Καλλίμ. 1280).
   • 34)
    • α) Συμβουλεύω, νουθετώ:
     • όσο η Φροσύνη τση 'λεγε το μίλημα ν’ αφήσει τόσο την εξαγρίευγε (Ερωτόκρ. Γ́ 529
    • β) παρακινώ, προτρέπω:
     • ο πόθος και η αγάπη μου … ελπίδες με γεμώνουσι … και λέσι μου να χαίρομαι (Φορτουν. Γ́ 421
    • γ) υποδεικνύω, καθοδηγώ:
     • μαζώνει τα (ενν. τα χορτάρια) καταπώς της ειπώθηκε (ενν. από την Παναγία) (Μορεζίν., Κλίνη Σολομ. 422
    • δ) διδάσκω:
     • Ο μύθος λέγει μας … (Αιτωλ., Μύθ. 12525
    • ε) προτείνω· συνιστώ:
     • αμή λέγω … να βρούμεν αληθή πούπετε μάντην (Ερμον. Η 230· Προδρ. IV 567).
   • 35)
    • α) Ονομάζω, αποκαλώ:
     • (Ερωτόκρ. Ά 1886), (Πανώρ. Έ 25
    • β) χαρακτηρίζω:
     • φταίσιμο … γή κρίμα δε μπορούσι όσοι κι αν το γροικήσουσι, με δίκιο να το πούσι (Ερωφ. Β́ 262).
   • 36)
    • α) Σχολιάζω:
     • (Χρον. Μορ. Η 5008
     • συκοφαντούν και λέγουν με ότι αγαπώ σε, αφέντρα (Ch. pop. 224
     • (με σύστ. αντικ.):
      • τα χείλη των κακόγλωσσω … ουδέναν εισέ ψέγωση λόγο ποτέ να πούσι (Ερωφ. Αφ. 20
    • β) διαδίδω, μεταφέρω φήμη:
     • λέγουσι και τούτο, πως ο Καρμουρίδας των αφήκε δ́ χιλιάδες υπέρπυρα (Επιστ. ηγουμ. 175).
   • 37)
    • α) Προσάπτω, καταλογίζω· κατηγορώ κάπ. για κ.:
     • τσ’ Ερωφίλης … να λέγει χίλιες εντροπές (Ερωφ. Δ́ 86
     • λέγεις γαρ ως … την σύζυγον αφήρπασα (Βέλθ. 1240
    • β) επιπλήττω:
     • πολλά να λυπηθείτε κι ογιάντα να το δηγηθώ στο 'στερο να μου πείτε (Ερωφ. Έ 34
    • γ) απειλώ:
     • έρωτας … τυραννά με … με το ξιφάρι μού μιλεί, με τη σαῒτα λέγει (Ερωτόκρ. Ά 1669).
   • 38) Επιθυμώ:
    • ορίζει προς με …: «πρωτοβεστιαρίτα, … συ λέγω να απέλθεις εις τον Μορέαν …» (Σφρ., Χρον. 11824).
   • 39) Υπολογίζω την αξία κάπ.:
    • Σαν πολλά τον λες τον γέρο, σαν πολλήν τιμήν τον κάμνεις (Πτωχολ. Β 92).
   • 40) Διαλέγω, προτιμώ:
    • (Ερωφ. Β́ 215).
  • Β́ Αμτβ.
   • 1) Μιλώ:
    • πολλάκις οι απρόσεκτοι λέγουν απερισκέπτως (Σπαν. Α 345).
   • 2) Αναφέρομαι σε κ., κάνω λόγο για κ.:
    • εγώ θωρώ τα χρονικά, λέγουν δι’ ανδρειωμένους (Θρ. πατρ. 93).
   • 3) Προαναφέρω:
    • Για τούτο, ως είπα, δεν παινώ του βασιλιού τα πλούτη (Ερωφ. Ά 577).
   • 4) Συζητώ:
    • δεν εντρέπεστε … διά τα μαλλιά να λέετε; (Συναξ. γυν. 591).
   • 5)
    • α) Γνωμοδοτώ:
     • Τσ’ άρχοντες … έκραξε για να πούσι (Τζάνε, Κρ. πόλ. 33521
    • β) συγκατατίθεμαι, συμφωνώ:
     • άραντες ουν αυτόν και μη θέλοντα ειπείν εποιήσαντο … πατριάρχην (Ιστ. πολιτ. 109).
   • 6) Θρηνολογώ:
    • εθάμπυναν τα μάτια μου από το πε και κλάψε (Γεωργηλ., Θαν. 84).
   • 7) (Προκ. για μουσικό όργανο) ηχώ:
    • όρισεν, ελαλήσασιν και είπαν τα σαλπίγγια (Χρον. Μορ. Η 1136).
   • 8) (Παρενθετικά) επαναλαμβάνω:
    • Ο τόπος όπου επέζευσα, λέγω, εκεί όπου εστάθην (Απόκοπ. 23).
   • 9) (Μεταβατικά) λοιπόν:
    • «Όταν την απήρα, λέγω, εκ το χέριν, όπερ οίδας …» (Πτωχολ. α 630).
 • II. Μέσ.
  • 1) Διαδίδομαι:
   • τα λόγια όπου ειπήθησαν ενταύτα εις τα φουσσάτα μη τα πιστέψει γαρ κανείς (Χρον. Μορ. Η 3896).
  • 2) Είμαι:
   • του Λαρδοφάγου του ρηγός λέγεται θυγατέρα (Ζήνου, Βατραχ. 49).
  • 3) (Με ενεργ. σημασ.)
   • α) διηγούμαι, εξιστορώ, περιγράφω:
    • ή γλώσσα να ελέξεται και χείρα να συγγράψει … τά γέγονεν εις Τροίαν (Βυζ. Ιλιάδ. 12
   • β) συζητώ:
    • ο βασιλεύς … τον δέχθη και εις το σπίτι μετ’ αυτού πολλήν ώραν ελέχθη (Κορων., Μπούας 86).
 • Φρ.
 • 1) Είπα, ειπέτε = είδος παιδικού παιχνιδιού:
  • (Προδρ. IV 369).
 • 2) Λέγει ο λογισμός (μου) =
 • (α) έχω τη διαίσθηση:
  • (Ερωτόκρ. Ά 661
 • (β) σκέφτομαι, συλλογίζομαι:
  • (Θρ. πατρ. Ο 90).
 • 3) Λέγει ο νους μου, η όρεξή μου = προαισθάνομαι:
  • (Ερωφ. Β́ 86), (Ερωτόκρ. Ά 1361).
 • 4) Λέγεται κ. βεβαίως = αποδεικνύεται, είναι βέβαιο:
  • (Διγ. Esc. 1675).
 • 5) Λέγεται κ. εν τοις ωσί μου = πληροφορούμαι, μαθαίνω:
  • (Ψευδο-Σφρ. 38620).
 • 6) Λέγεται λόγος παλαιός = αναφέρεται από την παράδοση:
  • (Χειλά, Χρον. 353).
 • 7) Λέγουν με ονόματι, το όνομά μου = έχω το όνομα, ονομάζομαι:
  • (Φυσιολ. 37137), (Ερωτόκρ. Β́ 221).
 • 8) Λέγω (από) μέσα μου, εις νουν, εις την ψυχήν μου, μέσα στο νου μου, μόνος μου, τον εαυτόν μου = σκέφτομαι, συλλογίζομαι:
  • (Ερωτόκρ. Γ́ 1301, Ά 494), (Καλλίμ. 1042), (Διγ. Esc. 1420), (Παλαμήδ., Βοηβ. 655), (Βέλθ. 733, 725).
 • 9) Λέγω βουλήν = αποφασίζω:
  • (Καλλίμ. 1032).
 • 10) Λέγω (εις) πληροφορίαν = πληροφορώ, γνωστοποιώ, θέτω υπόψη κάπ.:
  • (Χρον. Μορ. H 4225), (Χρον. Μορ. Ρ 715).
 • 11) Λέγω κ. εκ στόματος = διηγούμαι λεπτομερώς:
  • (Χρον. Μορ. Η 3125).
 • 12) Λέγω κακό, βλ. κακόν Φρ. 1.
 • 13) Λέγω καλλιά = προτιμώ:
  • (Ερωφ. Β́ 212).
 • 14) Λέγω καλόν, καλά, βλ. καλόν (I) Φρ. 3.
 • 15) Λέγω κατά της διαθήκης = προσβάλλω τη διαθήκη:
  • (Ελλην. νόμ. 57913).
 • 16) Λέγω (την) λειτουργίαν = λειτουργώ:
  • (Διήγ. ωραιότ. 363, 862).
 • 17) Λέγω κ. μεγάλως = μεγαλοποιώ:
  • (Προδρ. IV 280).
 • 18) Λέγω το ναι = συγκατατίθεμαι:
  • (Ερωτόκρ. Β́ 464).
 • 19) Λέγω την ομιλίαν = συζητώ, συνομιλώ:
  • (Σαχλ., Αφήγ. 224).
 • 20) Λέγω όρκους κάπ. =
 • (α) δίνω ένορκες διαβεβαιώσεις:
  • (Απόκοπ. 253
 • (β) εξορκίζω:
  • (Λίβ. Ν 1557).
 • 21) Λέγω (το) όχι σε κάπ. = αρνούμαι, αποκρούω (ερωτική συν.) πρόταση:
  • (Ερωτόκρ. Έ 1420), (Ερωφ. Β́ 300), (Κυπρ. ερωτ. 743).
 • 22) Λέγω σε κάπ. τα παστικά του = βρίζω κάπ.:
  • (Φορτουν. Δ́ 362).
 • 23) Λέγω την προσευχή μου = προσεύχομαι:
  • (Γαδ. διήγ. 297).
 • 24) Λέγω τα συγχαρίκια = ανακοινώνω ένα χαρμόσυνο γεγονός:
  • (Διγ. Gr. 919).
 • 25) Υπάγω ή (υ)παγαίνω λέγοντας = συνεχίζω, συνεχίζω να λέω:
  • (Καρτάν., Π. Ν. Διαθ. φ. 267v, φ. 85v, φ. 136r).
 • Το γ́ εν. ενεστ. απρόσ. =
  • 1) (Ενεργ.) αναγράφεται, αναφέρεται:
   • ακούσατε τι λέγει εις τας Πράξεις των αγίων Αποστόλων (Ιστ. πατρ. 18813).
  • 2) (Μέσ.) φημολογείται:
   • τον πλούτον αυτού δημοσίᾳ επώλησεν … ως λέγεται (Ιστ. πολιτ. 7716).
 • Το απαρέμφ. ως ουσ. =
  • 1) (Ενεστ.) η ρητορική:
   • άξιος εις το λέγειν (Εγκ. αγ. Δημ. 110179).
  • 2) (Αόρ., τ. 'πείν)
   • α) λόγος· ρητό, απόφθεγμα:
    • μεγάλη διαφορά είναι από το ’πείν ως το να ποίσει (Μαχ. 47627
    • το 'πείν τους φιλοσόφους (Μαχ. 39025).
   • β) πληροφορία, μαρτυρία:
    • κατά το ’πείν τους λας (Μαχ. 59433).
 • [αρχ. λέγω. Το γ́ πληθ. λέσι στο Du Cange (λ. λέσειν) και σήμ. κυπρ. Η μτχ. λεγάμενος στο Somav. και σήμ. Η λ. και ο τ. λέω και σήμ.]

  < Previous   [1]   Next >
  Go to page:Go