Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: απόδοση
2 items total [1 - 2]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
απόδοση η [apóδosi] Ο33 : I1.κρίση με την οποία αποδίδεται σε κπ. η πατρότητα μιας πράξης, μιας πρόθεσης, μιας σκέψης κτλ.: Είναι άδικη η ~ σ΄ εμένα τόσο ταπεινών κινήτρων! H ~ του έργου αυτού στον Όμηρο είναι αμφισβητούμενη. 2α. σαφής διατύπωση, η όσο το δυνατό πιστότερη επανάληψη των λόγων, των απόψεων, των ιδεών κάποιου: Προσπάθησα να είμαι ακριβής στην ~ των λόγων του. H ~ του νοήματος του κειμένου δεν είναι εύκολη. β. μετάφραση, συνήθ. ελεύθερη: H ~ των διαλόγων ενός κινηματογραφικού έργου. H ~ μιας ξένης λέξης. γ. για θεατρικό, μουσικό κτλ. έργο, η ερμηνεία: H απόδοσή σου σ΄ αυτόν το ρόλο δεν ήταν ικανοποιητική. || H ~ της ομάδας έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο. II. (οικον.) το έργο το οποίο παράγεται και το οποίο εκτιμάται σε σχέση με τη βασική υποδομή (υλικά, εργατικό δυναμικό, κεφάλαιο κτλ.): Παρατηρήθηκε μείωση / αύξηση της απόδοσης. Aύξηση της στρεμματικής απόδοσης με βάση τις νέες καλλιεργητικές μεθόδους. || H ~ ενός αυτοκινήτου. Θερμική / μηχανική ~. Πραγματική / ωριαία / μέγιστη ~. III. (λόγ.) επιστροφή ενός πράγματος που οφείλω: ~ χρέους. || ~ λογαριασμού. ~ δικαιοσύνης. ~ τιμών. ~ χαιρετισμού. IV. (γραμμ.) η κύρια πρόταση ενός υποθετικού λόγου. V. (εκκλ.) ακολουθία που τελείται οκτώ μέρες ύστερα από μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή.

[λόγ.: I1, 2α: αρχ. ἀπόδο(σις) -ση· I2β: σημδ. αγγλ. rendering· II: σημδ. γαλλ. rendement· I2γ, III, IV: ελνστ. σημ.· V: μσν. σημ.]

[Λεξικό Γεωργακά]
απόδοση [apó∂osi] η, gen απόδοσης & αποδόσεως (L)
 • ① giving back, return, restitution (syn επιστροφή):
  • ο εργολάβος έχει δικαίωμα ν' απαιτήσει την ~ των δαπανών (Christidis AK) |
  • η αξίωση για την ~ του δανείου παραμένει ισχυρή (Angelop) |
  • προσδοκούμε από τη Γαλλία κάποιαν ~ των ίδιων μας των φώτων (Papatsonis)
 • ② giving, submission (syn παράδοση):
  • η προθεσμία για την ~ λογαριασμού λήγει στο τέλος του μηνός
 • ⓐ granting, awarding, rendering (syn απονομή, απότιση):
  • ~ δικαιοσύνης, ελευθερίας |
  • στρατιωτικό άγημα για την ~ τιμών
 • ③ output, production, yield (syn παραγωγή):
  • ~ της γης, των δέντρων, των εργατών |
  • ικανοποιητική, χαμηλή ~ |
  • η ~ της μηχανής είναι 3 μέτρα υφάσματος την ώρα |
  • mechanics συντελεστής (or βαθμός) αποδόσεως ratio of energy or work produced to energy put in, efficiency |
  • ο γεωργός πρέπει να χρησιμοποιήσει τα νερά των ποταμών για να έχει μιαν ανώτερη ~ (Evelpidis)
 • ⓑ econ yield, return, revenue (syn έσοδο, πρόσοδος):
  • οριακή ~ marginal revenue or return |
  • ~ του κεφαλαίου return on capital |
  • η ~ του φόρου πρέπει να υπολογισθεί σε 750 εκατομμύρια δραχμές (Angelop) |
  • από όλες τις επενδύσεις η εκπαίδευση έχει την πιο σίγουρη ~ (Papanoutsos)
 • ④ carrying out a work, performance (near-syn επίδοση):
  • ο βαθμός, το όριο, το ύψος της αποδόσεως |
  • η ~ στις εκθέσεις θα εξαρτηθεί από την ιδιοσύσταση του παιδιού (Delmouzos) |
  • ο προπονητής έχει την ευθύνη για την ~ των παικτών (Chatzinikou)
 • ⓒ result, achievement, feat (syn επίτευγμα, επιτυχία):
  • μόχθος, προσπάθεια χωρίς ~ |
  • οι πνευματικές αποδόσεις της ανθρωπότητας |
  • η ζωή του είναι ένας αγώνας για τις άριστες αποδόσεις (Athanasiadis-N)
 • ⑤ ascription, attribution:
  • η ~ του κάθε έργου στο δημιουργό του είναι δύσκολη (Dimaras) |
  • στους κατηγορικούς συλλογισμούς κύριος σκοπός είναι η ~ ενός κατηγορούμενου σε ένα υποκείμενο (Tatakis) |
  • ~ της ευθύνης για την κήρυξη του πολέμου στο φασιστικό κόμμα (Tsirpanlis)
 • ⑥ rendering, representation, depiction (syn απεικόνιση 3):
  • εικαστική, ζωγραφική, μυθιστορηματική, φωτογραφική ~ |
  • ζωντανή, νατουραλιστική, περίτεχνη, πιστή, φυσική ~ |
  • η ~ των μαλλιών στο άγαλμα |
  • η σημασία του μυθιστορήματος περιορίζεται στην ~ της κοσμικής ζωής της Aθήνας (Sachinis)
 • ⓓ rendition, performance, interpretation, playing (syn εκτέλεση, ερμηνεία, παίξιμο):
  • ~ μουσικού έργου, ρόλου |
  • φροντισμένες αποδόσεις των ελληνικών χορών |
  • πραγματοποιήθηκαν θεατρικές αποδόσεις, που σημείωσαν καταπληκτικές προόδους (Melas)
 • ⓔ rendering, reproduction, replica (near-syn αντιγραφή 3):
  • οι υπόλοιπες σελίδες του βιβλίου είναι ~ πινάκων, ψηφιδωτών κλ (Papatsonis) |
  • πρόκειται για μια παραλλαγμένη ρωμαϊκή ~ του αγάλματος της Kυβέλης (Despinis) |
  • τα υπομνήματά του είναι ~ των υπομνημάτων του Aμμωνίου (Tatakis)
 • ⓕ rendering, translation (syn ερμηνεία, μεταγλώττιση, μετάφραση):
  • ~ κατά λέξη |
  • ~ του Aισχύλου στη δημοτική |
  • η ~ ενός ξενικού όρου στη γλώσσα μας |
  • εχρησιμοποιήσαμε την ισπανική γραφή του ονόματος σε ελληνική ~ (Kanellop) |
  • οι θαυμάσιες αυτές αποδόσεις δίνουν στο κείμενο τη φρεσκάδα του πρωτοτύπου (Chatzinis)
 • ⑦ syntax main clause of conditional sentence, apodosis (ant υπόθεση)
 • ⑧ eccl repetition of the service of an important holiday (after approximately eight days; cf εννιάμερα)

[fr kath απόδοσις ← postmed (Somavera), MG (Du Cange) ← PatrG, K (also pap), AG]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go