"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Ανακεφαλαίωση

Η ηλεκτρονική επικοινωνία αποτελεί το κύριο μέσο με το οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος διεκπεραιώνει τις επικοινωνιακές του ανάγκες. Επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ειδικών συσκευών και την κατάλληλη ανταλλαγή σημάτων. Τα σήματα διακρίνονται σε αναλογικά και ψηφιακά και όπου απαιτείται μετατροπή του ενός είδους στο άλλο, χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές, τα μόντεμ. Η μετάδοση των σημάτων επιτυγχάνεται ενσύρματα μέσα από φυσικές γραμμές ή ασύρματα με ραδιοκύματα στο χώρο. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία η μετάδοση μπορεί να γίνει σειριακά ή παράλληλα, ενώ η κατεύθυνση ροής των μηνυμάτων μπορεί να είναι μονόδρομη, εκ περιτροπής αμφίδρομη ή αμφίδρομη. Προκειμένου να επικοινωνούν μεταξύ τους αρμονικά οι διάφορες συσκευές, υπάρχουν κανόνες και μέθοδοι επικοινωνίας κοινά αντιληπτοί και αποδεκτοί, που ορίζουν τον τρόπο σύνδεσης των συσκευών και ανταλλαγής των σημάτων και ονομάζονται πρωτόκολλα επικοινωνίας. Το ειδικό λογισμικό που εποπτεύει την όλη διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων καλείται λογισμικό επικοινωνιών.

Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων δημιουργούνται με διασυνδεδεμένους υπολογιστές και περιφερειακά, με ποικίλους τρόπους και ρόλους και με δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων και διάθεσης των πόρων. Στη μελέτη των δικτύων, ένα γνωστό πρότυπο είναι το OSI, το οποίο αποτελείται από επτά επίπεδα. Ανάλογα με το ρόλο κάθε υπολογιστή στο δίκτυο, τα δίκτυα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα ομότιμα και τα δίκτυα που βασίζονται σε εξυπηρετητή. Ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση στην οποία εκτείνονται χαρακτηρίζονται τοπικά ή ευρείας περιοχής δίκτυα. Οι υπολογιστές ενός δικτύου μπορούν να συνδεθούν από φυσική άποψη και κατανομή με διαφορετικούς τρόπους, που ονομάζονται τοπολογίες δικτύων. Οι τοπολογίες που έχουν επικρατήσει είναι αυτές της Αρτηρίας, του Αστέρα και του Δακτυλίου. Το Ethernet είναι γνωστό σύστημα δικτύωσης για τοπικά δίκτυα με την τεχνική μετάδοσης CSMA / CD και το πρωτόκολλο ΤCP / IP που αποτελεί το βασικό πρωτόκολλο του Διαδικτύου.

Μερικές από τις ενδεικτικές εφαρμογές της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και των δικτύων είναι η τηλεφωνία και το φαξ, η τηλεκειμενογραφία (teletext), η κατανεμημένη επεξεργασία, τα on line συστήματα, τα συστήματα IOS, το EDI, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων, η μεταφορά αρχείων, η τηλεδιάσκεψη, τα συστήματα εντοπισμού θέσης και πολλές άλλες υπηρεσίες που συναντάμε κυρίως στο Διαδίκτυο.

Το Διαδίκτυο αποτελείται από χιλιάδες δίκτυα κάθε μορφής, διασκορπισμένα σε ολόκληρη την υδρόγειο, με βασικό πρωτόκολλο επικοινωνίας το TCP/IP. Συνδέει εκατομμύρια χρήστες και αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και τόπο συνάντησης χρηστών, ανταλλαγής μηνυμάτων και ιδεών στον πλανήτη. Όταν η τεχνολογία του Διαδικτύου εφαρμόζεται σε δίκτυο εταιρειών, οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το δίκτυο αυτό ονομάζεται Intranet. Ο κάθε υπολογιστής, για να αναγνωρίζεται από τους άλλους, έχει καθορισμένη και μοναδική παγκόσμια διεύθυνση (IP-address). Το Διαδίκτυο δεν ανήκει σε κάποιον οργανισμό ή φορέα, αλλά διοικείται και συντονίζεται από επιμέρους επιτροπές. Οι υπηρεσίες του Διαδικτύου αυξάνονται και βελτιώνονται συνεχώς, με βασικές: το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις θεματικές ταχυδρομικές λίστες, τα ηλεκτρονικά νέα, την μεταφορά αρχείων, την απομακρυσμένη σύνδεση. Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι η πολυμεσική όψη του δικτύου. Οι μηχανές αναζήτησης (search engines) παρέχουν μεθόδους εύκολης πρόσβασης στις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο. Μελλοντικά, στο Διαδίκτυο αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη έκρηξη σε αριθμό χρηστών, σε εξυπηρετητές που δημοσιεύουν σελίδες, σε εξελιγμένες "ασφαλείς" υπηρεσίες.

Οι ιστοσελίδες είναι έγγραφα που περιέχουν πολλούς τύπους δεδομένων και συνδέσμους προς άλλα σημεία. Ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελείται από ένα τέτοιο σύνολο σελίδων διεσπαρμένων στους υπολογιστές του Διαδικτύου. H κάθε ιστοσελίδα έχει μοναδική διεύθυνση (URL). Υπακούουν στη γλώσσα HTML ενσωματώνοντας ολοένα και περισσότερες επεκτάσεις. Την εμφάνιση των ιστοσελίδων την αναλαμβάνουν ειδικά προγράμματα που ονομάζονται φυλλομετρητές.

Ερωτήσεις 1. Ποια η βασική διαφορά μεταξύ των αναλογικών και των ψηφιακών σημάτων. 2. Να αναφέρετε τα είδη καλωδίων που γνωρίζετε. 3. Ο ρόλος του μόντεμ κατά την επικοινωνία συσκευών μέσα από το κοινό τηλεφωνικό σύστημα της πόλης είναι να μετατρέπει: -την ενσύρματη μετάδοση σε ασύρματη -τη μονόδρομη σύνδεση σε αμφίδρομη -τα σήματα από αναλογικά σε ψηφιακά -τη σειριακή μετάδοση σε παράλληλη 4. Η κατεύθυνση ροής των σημάτων κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία, μπορεί να είναι ……………………………………. …………………………………. ……………………………………. 5. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ της σειριακής και της παράλληλης μετάδοσης; 6. Αντιστοιχίστε τα περιεχόμενα της πρώτης στήλης που αναφέρονται στην μετάδοση των σημάτων με αυτά της δεύτερης που αναφέρονται σε διάφορες συσκευές. Μονόδρομη | |"Κοινή" τηλεόραση Εκ περιτροπής αμφίδρομη | | Θυροτηλέφωνο Αμφίδρομη | | Ασύρματος (CB) | Τηλέφωνο | Ραδιόφωνο 7. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται ώστε μια ομάδα υπολογιστών να αποτελεί δίκτυο; 8. Δώστε δύο πλεονεκτήματα χρήσης δικτυωμένων υπολογιστών σε σχέση με τη χρήση ανεξάρτητων. 9. Τι καλείται αρχιτεκτονική δικτύου; 10. Περιγράψτε τη διαδρομή ενός μηνύματος από τον αποστολέα έως τον παραλήπτη με βάση το πρότυπο OSI. 11. Αντιστοιχίστε τα περιεχόμενα της πρώτης στήλης με αυτά της δεύτερης. Μετάδοση των σημάτων μέσα από το καλώδιο | | Επίπεδο εφαρμογής προτύπου ΟSI Συμπίεση δεδομένων | | Επίπεδο παρουσίασης προτύπου ΟSI | Φυσικό επίπεδο προτύπου ΟSI 12. Ποια η διαφορά των ομότιμων δικτύων από αυτά που είναι βασισμένα σε εξυπηρετητή; 13. Ποιος ο ρόλος του Administrator (διαχειριστή) σε ένα δίκτυο; 14. Σε ποια κατηγορία δικτύου (LAN, WAN, MAN ή άλλο) θα κατατάσσατε: -το Διαδίκτυο -το δίκτυο του εργαστηρίου σας -το δίκτυο ενός μικρού καταστήματος 15. Ποιες οι βασικές τοπολογίες δικτύων; Τι γνωρίζετε για τη χρήση διανεμητή καλωδίων (hub) σε ένα τοπικό δίκτυο; 16. Ποιες πρόσθετες υπηρεσίες προσφέρει μια ISDN σύνδεση από αυτή του κοινού τηλεφωνικού δικτύου; 17. Ποια η βασική υποδομή της κινητής τηλεφωνίας; 18. Να αναφέρετε 5 τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές εφαρμογές. 19. Ποια η διαφορά μεταξύ του Διαδικτύου και ενός Intranet; 20. Ποιος ο λόγος ύπαρξης των Intranets; 21. Τι είναι ο Παγκόσμιος Ιστός και τι μια τοποθεσία του; 22. Ποιος ο ρόλος του Παροχέα Διαδικτύου (ISP) κατά τη σύνδεσή μας με το Διαδίκτυο; 23. Ποια η χρήση του μόντεμ κατά τη σύνδεση με το Διαδίκτυο μέσω κοινού τηλεφωνικού δικτύου; 24. Να αναφέρετε μερικές υπηρεσίες που εξελίσσονται στον Παγκόσμιο Ιστό. 25. Συμπληρώστε την κατάλληλη λέξη. Το ftp είναι το πρωτόκολλο …………………………. αρχείων στο Διαδίκτυο. Ο φυλλομετρητής επικοινωνεί με έναν εξυπηρετητή στον Παγκόσμιο Ιστό με το πρωτόκολλο ……………………… 26. Περιγράψτε τη διαδικασία αποστολής ενός μηνύματος στο Διαδίκτυο από τον αποστολέα στον παραλήπτη. 27. Τι γνωρίζετε για τον τρόπο διευθυνσιοδότησης των ιστοσελίδων; 28. Να αναφέρετε χρήσεις των επισυναπτόμενων αρχείων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 29. Τι είναι το ανώνυμο FTP; 30. Τι είναι το Τelnet και πότε χρησιμοποιείται; 31. Τι είναι οι ομάδες νέων και τι τα FAQ's; 32. Τι εννοούμε με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο; 33. Αντιστοιχίστε τα περιεχόμενα της πρώτης στήλης με εκείνα της δεύτερης. Παγκόσμιος Ιστός | | HTTP Αντιγραφή αρχείων | | SMTP Ηλεκτρονικό εμπόριο | | FTP e-mail | | Άλλο πρωτόκολλο 34. Με ποιο λογισμικό και πώς δημιουργούμε ιστοσελίδες;

Γλωσσάριο ISDN: Ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών. Αναλογικά σήματα: Σήματα που εμφανίζουν συνεχή μεταβολή ενός μεγέθους στο χρόνο. Απομακρυσμένη σύνδεση τερματικού (telnet):Υπηρεσία προσομοίωσης τερματικού που επιτρέπει στο χρήστη να συνδεθεί μέσω του δικτύου με έναν υπολογιστή και να εργαστεί σαν να βρίσκεται σε τερματικό συνδεδεμένο κατευθείαν σε αυτόν. Γλώσσα HTML: Η γλώσσα σύνταξης των ιστοσελίδων. Διεύθυνση IP:Η μοναδική διεύθυνση με την οποία κάθε υπολογιστής είναι συνδεμένος στο Διαδίκτυο ώστε να αναγνωρίζεται από τους άλλους. Δίκτυο βασισμένο σε εξυπηρετητή:Δίκτυο με ένα υπολογιστή (εξυπηρετητής-server) να έχει τον κεντρικό ρόλο στον έλεγχό του παρέχοντας βασικές υπηρεσίες στα μέλη. Δίκτυο υπολογιστών:Συνδεδεμένοι υπολογιστές με δυνατότητα διαμοιρασμού των πόρων τους. Δίκτυο υπολογιστών ευρείας περιοχής (WAN):Δίκτυο που καλύπτει ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, χώρες και ηπείρους ή είναι πολλαπλής ιδιοκτησίας. Δίκτυο υπολογιστών τοπικής περιοχής (LAN):Δίκτυο που εκτείνεται σε μικρή σχετικά περιοχή, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες μετάδοσης. Εξυπηρετητής μεταφοράς αρχείων ελεύθερης πρόσβασης (Anonymous FTP):Εξυπηρετητής, ο οποίος μέσω της υπηρεσίας ftp επιτρέπει σε κάθε χρήστη να έχει πρόσβαση και δυνατότητα αντιγραφής, σε ορισμένα από τα αρχεία του. Ηλεκτρονικά νέα (USENET): Υπηρεσία του Διαδικτύου, που μοιάζει με ένα σύνολο ηλεκτρονικών περιοδικών, όπου ο καθένας μπορεί είτε να στείλει ένα μήνυμα για καταχώριση ή απλώς να τα διαβάσει. Αυτά τα ηλεκτρονικά περιοδικά ονομάζονται ομάδες νέων (news groups) και το καθένα είναι αφιερωμένο στη συζήτηση ενός συγκεκριμένου θέματος. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):Υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ χρηστών του. Είναι η πλέον γνωστή στο Διαδίκτυο. Θεματικές ταχυδρομικές λίστες:Υπηρεσία που βασίζει την λειτουργία της στην ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρόκειται για ένα μέσο ομαδικής επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών μεταξύ ανθρώπων που έχουν κοινό ενδιαφέρον γύρω από ένα θέμα. Καλώδια οπτικών ινών:Καλώδια που αποτελούνται από δέσμες οπτικών ινών. Τα δεδομένα μετατρέπονται σε παλμούς φωτός και μεταδίδονται μέσω των οπτικών αυτών ινών. Μετάδοση αμφίδρομη:Μετάδοση όπου συνυπάρχουν ταυτόχρονα και οι δύο κατευθύνσεις ροής δεδομένων. Μετάδοση αμφίδρομη εκ περιτροπής: Μετάδοση με δυνατότητα ροής δεδομένων και προς τις δύο κατευθύνσεις, αλλά όχι ταυτόχρονα. Μετάδοση μονόδρομη: Μετάδοση με ύπαρξη μιας μόνο κατεύθυνσης ροής των δεδομένων. Μισθωμένη γραμμή: Μόνιμη τηλεπικοινωνιακή γραμμή αποκλειστικής σύνδεσης δύο σημείων. Ομότιμο δίκτυο: Ένα δίκτυο όπου ο κάθε υπολογιστής έχει ισότιμα δικαιώματα χρήσης των πόρων του με τους άλλους. Παράλληλη μετάδοση:H μετάδοση πληροφορίας με ενσύρματα μέσα και ψηφιακά σήματα, όπου χρησιμοποιούνται πολλοί δίαυλοι ή κανάλια και μεταδίδονται ισάριθμα bit σε κάθε χρονική στιγμή. Παροχέας σύνδεσης με το Διαδίκτυο (ISP):Εταιρείες ή Οργανισμοί που παρέχουν στους συνδρομητές τους σύνδεση με το Διαδίκτυο. Πρότυπο OSI: OSI (Open System Interconnection - Διασύνδεση Ανοιχτών Συστημάτων). Πρότυπο για την αρχιτεκτονική των δικτύων που έχει προταθεί από τον ISO. Πρωτόκολλο FTP: Το πρωτόκολλο που ακολουθεί ο μηχανισμός μεταφοράς αρχείων από έναν υπολογιστή σε έναν άλλον. Πρωτόκολλο HTTP: Πρωτόκολλο μεταφοράς εγγράφων υπερκειμένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Πρωτόκολλο TCP/IP: Πρωτόκολλο μεταφοράς πακέτων δεδομένων σε δίκτυο. Αποτελεί το πρωτόκολλο μεταφοράς του Διαδικτύου. Πρωτόκολλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας: Το σύνολο κοινά αποδεκτών κανόνων κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία. Σειριακή μετάδοση: Μετάδοση της πληροφορίας με διαδοχική αποστολή των bit ένα σε κάθε μονάδα χρόνου. Σύστημα Gopher: Ιεραρχικό σύστημα για αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών. Τοπολογία αρτηρίας (Bus): Διάταξη δικτύου, όπου οι υπολογιστές και τα περιφερειακά είναι συνδεδεμένοι πάνω σε μια κεντρική γραμμή την οποία και μοιράζονται. Τοπολογία αστέρα: Διάταξη δικτύου, όπου οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι ακτινωτά με έναν κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του. Τοπολογία δακτυλίου: Διάταξη δικτύου όπου κάθε υπολογιστής συνδέεται με δύο γειτονικούς του, έτσι ώστε όλοι να σχηματίζουν βρόχο. Φυλλομετρητής: Λογισμικό που επιτρέπει την ανάγνωση ιστοσελίδων. Γνωστή η χρήση του για την πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Ψηφιακά σήματα: Τα ψηφιακά σήματα είναι διακριτές καταστάσεις ύπαρξης ή μη παλμών που αντιστοιχίζονται στις τιμές 1 και 0. Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου http://www.ieee.org Ο οργανισμός Electrical and Electronics Engineers. http://www.microsoft.com Κατασκευάστρια εταιρεία λογισμικού Διαδικτύου και δικτύων. http://www.netscape.com Κατασκευάστρια εταιρεία λογισμικού Διαδικτύου. http://www.ibm.com Κατασκευάστρια εταιρεία δικτυακού εξοπλισμού. http://www.novell.com Κατασκευάστρια εταιρεία λογισμικού δικτύων. http://www.cisco.com Κατασκευάστρια εταιρεία δικτυακού εξοπλισμού. http://www.w3.org Ο οργανισμός World Wide Web Consortium. http://www.iana.org Ο οργανισμός IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Έχει την ευθύνη των IP διευθύνσεων παγκόσμια. http://www.arin.net American Registry for Internet Numbers. Οργανισμός υπεύθυνος για τις IP διευθύνσεις στην Αμερική. http://www.apnic.org Asia & Pacific Network Information Centre. Οργανισμός με την ευθύνη των IP διευθύνσεων στην Ασία και τον Ειρηνικό. http://www.ripe.org Reseau IP Europeens. Οργανισμός που έχει την ευθύνη των IP διευθύνσεων στην Ευρώπη. http://www.isoc.org Internet Society. Επιτροπή που εγκρίνει και ενσωματώνει τις νέες τυποποιήσεις και επιλύει τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται στο Διαδίκτυο. http://www.ietf.org/ Internet Engineering Task Force. Η αρμόδια επιτροπή για τα τεχνικά προβλήματα στην επικοινωνία των δικτύων. http://www.faqs.org Οργανισμός που συγκεντρώνει τα FAQs από τα newsgroups και τα παρουσιάζει σε ιστοσελίδες του. http://www.altavista.com Πύλη Διαδικτύου. http://www.lycos.com Πύλη Διαδικτύου. http://www.yahoo.com Πύλη Διαδικτύου. http://www.pi-schools.gr Η τοποθεσία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ελλάδος. http://www.ypepth.gr Η τοποθεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. http://www.hms.gr Η τοποθεσία της ΕΜΕ (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία). http://www.mit.edu Η τοποθεσία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέτης. http://www.unipi.gr Η τοποθεσία του Πανεπιστημίου Πειραιώς. http://www.aueb.gr Η τοποθεσία του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Βιβλιογραφία Ron White, How Computers Work, Έκδοση QUE Βιβλίο με χρήσιμα για το κεφάλαιο αυτό θέματα όπως «πώς δουλεύει το μόντεμ» & «πώς δουλεύει το Διαδίκτυο». Frank j. Derfler, JR., AND LES FREED, How Networks Work, ZD Press Για τα δίκτυα. Υπόδειγμα και για την εικονογράφησή του. Dave Taylor, HTML, Βήμα προς Βήμα, Εκδόσεις Γκιούρδα Για την HTML. Philippa Wingate, Internet for Beginners, Usborne Computer Guides Περιγραφή του Διαδικτύου με σκίτσα. Ομάδα του Εργαστηρίου Πολυμέσων του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ. Multimedia από τη θεωρία στην πράξη. Αναφέρεται σε πολυμέσα και δίκτυα. Mαθαίνω μόνος μου τους υπολογιστές και το Internet Visually IDG books, Έκδοση της Γενναδίου Σχολής Βιβλίο γενικά για τους υπολογιστές και το Διαδίκτυο. Teach yourself the Internet and World Wide Web Visually, IDG books Βιβλίο για το Διαδίκτυο. Tanenbaum, Δίκτυα υπολογιστών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου Κλασικό βιβλίο που καλύπτει όλα τα θέματα δικτύων, με ύλη «υψηλού επιπέδου». Noef Eastbrook, Μάθετε το Internet σε 24 ώρες, Εκδόσεις Γκιούρδας Για το Διαδίκτυο.