Μτφρ. Α. Τυφλόπουλος – Επιμ. Δ. Ιακώβ. 2006. Στο Ανθολόγιο Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Aν, πάλι, κανείς θεωρεί ότι η πόλη από οικονομική άποψη κερδίζει περισσότερα από τον πόλεμο παρά από την ειρήνη, εγώ νομίζω πως ο καλύτερος τρόπος για να αποφασίσει κανείς αν ισχύει κάτι τέτοιο είναι να επανεξετάσει πού οδήγησαν την πόλη όσα συνέβησαν στο παρελθόν. Θα ανακαλύψει, βέβαια, ότι παλαιότερα πολλά χρήματα εισέρρευσαν στην πόλη, ενώ στον πόλεμο όλα αυτά κατασπαταλήθηκαν· θα καταλάβει, αν το σκεφτεί, ότι και τώρα εξαιτίας του πολέμου έχουν εξαφανιστεί πολλά από τα έσοδα και όσα είχαμε έχουν κατασπαταληθεί σε κάθε είδους έξοδα, ενώ όταν έγινε ειρήνη στη θάλασσα, τα έσοδα αυξήθηκαν, και επιπλέον βρίσκονταν στη διάθεση των πολιτών για να τα αξιοποιήσουν όπως ήθελαν. Kαι αν κανείς με ρωτήσει: Kαλά, τι εννοείς, αν κάποιος βλάπτει την πόλη, πρέπει να κάνουμε ειρήνη μαζί του; Δεν θα το έλεγα· αυτό που εννοώ είναι ότι πολύ γρηγορότερα θα τους τιμωρούσαμε, αν δεν προκαλούσαμε καμιά αδικία· γιατί δεν θα είχαν κανέναν σύμμαχο.

Μτφρ. Σ. Τζουμελέας. [1939] χ.χ. Ξενοφώντος Πόροι ή Περί Προσόδων. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος.

Εάν δε πάλιν φρονή κανείς ότι είναι επικερδέστερος δια την πόλιν oπόλεμος παρά η ειρήνη, εγώ μεν δεν ηξεύρω πώς καλύτερον δύναται να κριθή τούτο, παρά εάν εξετάζη πλέον πώς απέβησαν διά την πόλιν τα παρελθόντα. Διότι θα εύρη (αν κάμη αυτήν την ανασκόπησιν) ότι και κατά την παλαιάν εποχήν πάρα πολλά χρήματα εισήχθησαν εις την πόλιν στην εποχήν που υπήρχεν ειρήνη, και ότι όλα αυτά εξωδεύθησαν στην εποχήν του πολέμου· θα εννοήση δε, εάν εξετάση το ζήτημα, ότι και τώρα εξ αιτίας μεν του πολέμου έλειψαν πολλαί πρόσοδοι, και ότι αι πραγματοποιηθείσαι (πρόσοδοι) εξωδεύθησαν εις πολλάς και ποικίλας ανάγκας· αφ' ότου δε έχει γίνει ειρήνη κατά θάλασσαν (δεν διεξάγονται αγώνες κατά θάλασσαν), θα εύρη ότι ηυξήθησαν οι πρόσοδοι, και ότι δύνανται οι πολίται να χρησιμοποιούν ταύτας όπως θέλουν. Εάν δε κανείς με ερωτήση, υποστηρίζεις ότι πρέπει να έχωμεν ειρήνην, και όταν κανείς αδική την πόλιν μας; Εις την ερώτησιν ταύτην θα απαντήσω αρνητικώς (όχι θα είπω)· αλλά μάλλον υποστηρίζω ότι πολύ ταχύτερον θα εκδικηθώμεν τους αδικούντας την πόλιν, εάν εις ουδένα παρέχωμεν αφορμήν να αδική· διότι τότε ουδένα σύμμαχον θα έχουν.