Μτφρ. Γ.Δ. Ζευγώλης. 1979. Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις, Η κάθοδος των Μυρίων. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Όταν είχαν δειπνήσει κι είχε σκοτεινιάσει πια, έφυγαν εκείνοι που ορίστηκαν για την επιχείρηση και πηγαίνουν και κυριεύουν το βουνό, ενώ οι άλλοι ξεκουράζονταν εκεί. Οι εχθροί πάλι μόλις κατάλαβαν πως το βουνό κυριεύτηκε, αγρυπνούσαν όλη τη νύχτα κι άναβαν πολλές φωτιές. Με τα ξημερώματα ο Χειρίσοφος θυσίασε κι ύστερα οδηγούσε το στρατό από το δρόμο, ενώ εκείνοι που είχαν καταλάβει το βουνό, άρχισαν την επίθεση από τις κορυφές. Όσο για τους εχθρούς, το μεγάλο μέρος τους έμεινε στο πέρασμα του βουνού, ενώ το υπόλοιπο βάδιζε ενάντια στους Έλληνες που είχαν πιάσει τις κορυφές. Προτού όμως συναντηθούν τα κύρια σώματα των δυο στρατών, συγκρούονται εκείνοι που βρίσκονταν στις βουνοκορφές, νικούν οι Έλληνες και παίρνουν τους εχθρούς κυνήγι. Στο μεταξύ από τον κάμπο οι πελταστές των Ελλήνων ορμούσαν ενάντια σε κείνους που είχαν παραταχτεί απέναντί τους, ενώ ο Χειρίσοφος έχοντας τους οπλίτες ακολουθούσε με βηματισμό γρήγορο.

Τότε οι βάρβαροι που ήταν στο δρόμο, επειδή είδαν πως νικήθηκαν οι δικοί τους στα υψώματα, το βάζουν στα πόδια. Λίγοι απ' αυτούς σκοτώθηκαν, έπεσαν όμως στα χέρια των Ελλήνων πάρα πολλές ασπίδες από κλωνάρια λυγαριάς, που τις αχρήστευαν κόβοντάς τις με τα μαχαίρια. Όταν ανέβηκαν στα υψώματα, θυσίασαν κι έστησαν τρόπαιο, κι ύστερα κατέβηκαν στον κάμπο και πήγαν σε χωριά, που ήταν γεμάτα από πολλά τρόφιμα.

Μτφρ. Α. Τζάρτζανος. 1938. Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις. Αρχαίον κείμενον, εισαγωγή, μετάφρασις, σημειώσεις. Αθήνα: Πάπυρος.

Αφού δε εδείπνησαν και ενύκτωσε, οι μεν ορισθέντες δια την κατάληψιν του όρους απέρχονται και καταλαμβάνουν το όρος, οι δε άλλοι αυτού ανεπαύοντο. Οι δε εχθροί μόλις αντελήφθησαν ότι το όρος είχε καταληφθή, καθ' όλην την νύκτα ηγρύπνουν και έκαιον πολλά πυρά. Όταν δε εξημέρωσε, ο μεν Χειρίσοφος, αφού εθυσίασε, εβάδιζε δια της φανεράς οδού κατά των εχθρών, εκείνοι δε οι οποίοι κατέλαβον το όρος επετίθεντο από τας κορυφάς του. Εκ δε των εχθρών το μεν περισσότερον μέρος έμεινεν επί της διαβάσεως του όρους, μέρος δε αυτών επετέθη κατά των καταλαβόντων τας κορυφάς Ελλήνων. Αλλά πριν ή το κύριον σώμα των δύο στρατών συγκρουσθή, όσοι ήσαν εις τας κορυφάς του όρους έρχονται εις σύγκρουσιν, και νικούν οι Έλληνες και τους τρέπουν εις φυγήν. Την στιγμήν αυτήν εις την πεδιάδα οι πελτασταί των Ελλήνων αρχίζουν να τρέχουν εναντίον εκείνων, οι οποίοι είχον παραταχθή έμπροσθέν των, ενώ ο Χειρίσοφος ηκολούθει ταχέως με τους οπλίτας. Οι δε εχθροί οι ευρισκόμενοι εις την διάβασιν, επειδή έβλεπον ότι οι επί των κορυφών συγκρουσθέντες με τους Έλληνας έφευγον, φεύγουν και αυτοί∙ και εφονεύθησαν μεν εξ αυτών ολίγοι, κατελήφθησαν δε πάρα πολλαί πλεκταί ασπίδες, τας οποίας κόπτοντες οι Έλληνες με τας μαχαίρας των καθίστων αχρήστους. Αφού δε ανέβησαν όλοι, θυσιάσαντες και στήσαντες τρόπαιον κατέβησαν εις την πεδιάδα, όπου υπήρχον κώμαι γεμάται από παντός είδους τρόφιμα.