Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΞΕΝ Απομν 4.5.2–4.5.5

Συζήτηση με τον Ευθύδημο για την εγκράτεια
Ο Ξενοφώντας θέλησε να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίον ο Σωκράτης καθιστούσε τους μαθητές του ικανούς να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις του βίου τους: προϋπόθεση της ευδοκίμησής τους ήταν η ευθυκρισία τους, άμεσο επακόλουθο της εγκράτειάς τους. Έτσι, ο συγγραφέας επανέρχεται στο θέμα της εγκράτειας και παραθέτει τη σχετική συζήτηση του φιλοσόφου με τον Ευθύδημο, απόσπασμα της οποίας ακολουθεί.