Μτφρ. Α. Τυφλόπουλος – Επιμ. Δ. Ιακώβ. 2006. Στο Ανθολόγιο Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Ίσως κάποιος από όσους προτιμούν να ζουν ανέμελα αφενός να επιχειρήσει να κατακερματίσει παρόμοιους συλλογισμούς, αφετέρου να αξιώσει να δώσω συμβουλές πλέον για όσα προαναφέρθηκαν. Δεν πρέπει, λοιπόν, να διστάσω να αποφανθώ σχετικά με όσα τυχαίνει να γνωρίζω. Γιατί εμένα μου φαίνεται πως είναι προτιμότερη και καλύτερη η ζωή των πολιτών παρά των βασιλιάδων, και θεωρώ πιο ευχάριστες τις τιμές που υφίστανται σε συνταγματικές διακυβερνήσεις παρά σε μοναρχικά καθεστώτα· και για αυτά θα επιχειρήσω να μιλήσω. Aν και δεν μου διαφεύγει ότι θα υπάρξουν πολλοί που θα εκφράσουν αντίθετη άποψη και κυρίως ανάμεσα σε όρους σας περιβάλλουν. Γιατί θεωρώ ότι σας παροτρύνουν υπερβολικά να γίνεται τύραννοι· γιατί δεν σκέφτονται σφαιρικά τη φύση του ζητήματος, αλλά παραπλανώνται από πολλές απόψεις. Eνώ βλέπουν, βέβαια, την εξουσία και το κέρδος και την ευχαρίστηση και αυτά προσδοκούν να απολαύσουν, την αναταραχή, τον φόβο και τη συμφορά που βρίσκουν όσους έχουν την εξουσία και τους φίλους τους δεν τα λαμβάνουν υπόψη, αλλά έχουν πάθει ό,τι ακριβώς όσοι καταπιάνονται με εξαιρετικά αισχρές και παράνομες πράξεις. Γιατί και εκείνοι δεν αγνοούν το κακό της υπόθεσης, ελπίζουν όμως να αποσπάσουν ό,τι καλό υπάρχει σε αυτήν, όλα τα δεινά που ανήκουν σε αυτή την υπόθεση και τα κακά να τα αποφύγουν, και να χειριστούν όσα τους αφορούν έτσι ώστε να βρίσκονται μακριά από τον κίνδυνο και να είναι κοντά στα οφέλη.

Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1959. Ισοκράτους Επιστολαί. Αρχαίον κείμενον, εισαγωγή, μετάφρασις, σημειώσεις. Αθήνα: Πάπυρος.

Ίσως λοιπόν κάποιος από εκείνους, που έχουν προτιμήσει να ζουν χωρίς πρόνοιαν διά το μέλλον, τας τοιαύτας μεν σκέψεις ήθελεν επιχειρήσει να διασύρη, ήθελε δε αξιώσει να συμβουλεύω εγώ δι' όσα έχουν λεχθή προηγουμένως. Δεν πρέπει λοιπόν να διστάσω να είπω περί τούτων όσα γνωρίζω. Διότι εις εμέ φαίνεται προτιμότερος και καλύτερος ο βίος των ιδιωτών παρά των τυράννων, και νομίζω ότι είναι ευχαριστότεραι αι τιμαί εις τα δημοκρατικά πολιτεύματα παρά εις τας μοναρχίας· και περί τούτων θα επιχειρήσω να είπω. Και όμως δεν διαφεύγει την προσοχήν μου, ότι θα έχω πολλούς που έχουν αντίθετον γνώμην και μάλιστα από το περιβάλλον σας. Διότι νομίζω ότι αυτοί προ πάντων σας προτρέπουν προς την τυραννίδα, διότι δεν εξετάζουν την φύσιν του πράγματος από όλα τα μέρη, αλλά παραλογιζόμενοι εις πολλά βλάπτουν τους εαυτούς των. Διότι τας μεν εξουσίας και τα κέρδη και τας ηδονάς βλέπουν και περιμένουν να απολαύσουν αυτάς, τας δε ταραχάς και τας συμφοράς, αι οποίαι συμβαίνουν εις τους άρχοντας, δεν βλέπουν, αλλ' έχουν πάθει εκείνο, το οποίο συμβαίνει εις εκείνους που επιχειρούν τα αίσχιστα και παρανομώτατα έργα. Διότι εκείνοι τας μεν κακίας των πραγμάτων δεν αγνοούν, ελπίζουν δε ότι όσον αγαθόν υπάρχει εις αυτά, αυτό μεν θα απολαύσουν, όλας δε τας δυσκολίας και τα κακά που υπάρχουν εις το πράγμα θα αποφύγουν και θα κανονίσουν τας υποθέσεις των ούτως ώστε να είναι μεν μακράν των κινδύνων, πλησίον δε των ωφελειών.