Βιβλιογραφία

Πετρούνιας, Ε. 2002. Νεοελληνική Γραμματική και Συγκριτική («Αντιπαραθετική) Ανάλυση. Μέρος Α’ Θεωρία. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
Ράλλη, Α. 2005. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.