Βιβλιογραφία

Βελούδης, Γ. 2005. Η σημασία πριν, κατά και μετά τη γλώσσα. Αθήνα: Κριτική.
Hurford, J., Heasley, Β. & M. B. Smith. 2007. Semantics: A Coursebook. Cambridge: Cambridge University Press.
Lyons, J. 1981. Language, Meaning, and Context. Λονδίνο: Fontana Paperbacks.

Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής. 1998. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 1998. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.