Τι μάθαμε

Οι ανθρώπινες γλώσσες, ακριβώς γιατί είναι φυσικές και όχι τεχνητές (υπολογιστικές) γλώσσες, επιτρέπουν τη δημιουργία αμφισημίας, τη δυνατότητα δηλαδή διπλής (ή πολλαπλής) ερμηνείας μιας λέξης, φράσης, ή πρότασης. Αν και κατά την επικοινωνία η αμφισημία συνήθως αίρεται, η δυνατότητα αυτή υπάρχει πάντα και μπορεί να οφείλεται:
·         στη σημασία των λέξεων, πολύσημων ή ομώνυμων
·         στην ομοηχία των λέξεων ή των φράσεων
·         στη διαφορετική συντακτική οργάνωση της ίδιας φράσης ή πρότασης
·         στις διαφορετικές επικοινωνιακές προθέσεις της ομιλήτριας