Βιβλιογραφία

Βελούδης, Γ. 2008. Γενική Γλωσσολογία Ι: Γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ.
Finch, G. 2005. Key Concepts in Language and Linguistics. 2η έκδοση. Νέα Υόρκη: Palgrave Macmillan.
Lyons, J. 1981. Language and linguistics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Μπαμπινιώτης, Γ. 1980. Θεωρητική γλωσσολογία: Εισαγωγή στην σύγχρονη γλωσσολογία. Αθήνα.
Saussure, F. de ([1916] 1983: Course in General Linguistics. Μτφρ. R. Harris. Λονδίνο: Duckworth.