Τι μάθαμε

  • Κάθε γλωσσικό στοιχείο συνδέεται συνταγματικά ή παραδειγματικά με άλλα στοιχεία.
  • Οι συνταγματικές σχέσεις καθορίζονται από τη συνδυαστικότητα των στοιχείων και τους περιορισμούς (φωνολογικούς, μορφολογικούς, συντακτικούς, σημασιολογικούς) που υπαγορεύει η συνεμφάνισή τους στον λόγο.
  • Οι παραδειγματικές σχέσεις αφορούν τη λειτουργική αντίθεση κάθε στοιχείου με άλλα συγγενή στοιχεία με τα οποία αποτελούν (μορφολογική, συντακτική, σημασιολογική) κατηγορία.  
  • Κάθε πρόταση λειτουργεί συγχρόνως και στους δύο άξονες:
 
Text Box: παραδειγματικός   άξονας                    Η     γυναίκα  ……………………….             

                    Ο     καθένας ………………………..
                    Ένας άντρας ………………………..
                    Κάθε άνθρωπος έχει μεγάλες δυνάμεις 

συνταγματικός άξονας