2. Το σύστημα οργανώνεται με δύο τρόπους

Δύο

είναι τα βασικά είδη σχέσεων μεταξύ των συστατικών μιας γλώσσας: οι συνταγματικές και οι παραδειγματικές σχέσεις.  Με απλά λόγια, στην περιγραφή κάθε γλώσσας ένα ζήτημα είναι προσδιοριστεί με ποια άλλα στοιχεία κάθε στοιχείο αυτής της γλώσσας μπορεί να συνδυαστεί – ποιες δηλαδή είναι οι συνταγματικές του σχέσεις. Και ένα άλλο ζήτημα είναι να προσδιοριστεί, επίσης, από ποια στοιχεία κάθε στοιχείο αυτής της γλώσσας μπορεί να υποκατασταθεί – ποιες δηλαδή είναι οι παραδειγματικές του σχέσεις.
Η διάκριση (όχι αναγκαστικά με τους όρους αυτούς) ανάγεται στον Ελβετό γλωσσολόγο Ferdinand de Saussure (αρχές του 20ού αιώνα) που αναφέρθηκε συστηματικά και εκτενώς στους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται τα γλωσσικά στοιχεία. Όλες οι γλωσσολογικές θεωρίες έκτοτε περιέχουν τρόπους αντιμετώπισης και ανάλυσης των συνταγματικών και παραδειγματικών σχέσεων που χαρακτηρίζουν μια γλώσσα, αν και μπορεί να μη χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους.